آینده دنیا با تصمیمات و فعالیت هایی که با استفاده از هوش مصنوعی توسط ماشین ها اتفاق می افتد، قرابت حداکثری دارد. امروزه اگر تفاوت محسوس در زندگی جوامع، در بازه های تقریبا ده ساله به عینه لمس می گردد، با توسعه دانش هوش مصنوعی تغییرات، بسیار سریعتر و چشمگیرتر خواهد بود. از این رو دانش هوشمندسازی ماشین ها ( به معنی عام) یکی از رشته های پیشرو برای نسل های آینده خواهد بود. دیرزمانی نخواهد بود که زندگی با ماشین های هوشمند ده ها برابر حالت کنونی شود و روز به روز بر توسعه این دانش افزوده گردد.

از این رو با توجه به تمایل جوانان به آموزش و فعالیت در رشته هوش مصنوعی، شرکت خورشیدسافت به عنوان پیشران هوش مصنوعی در کشور تصمیم گرفت نسبت به ارائه گواهینامه موضوعی در حوزه هوش مصنوعی اقدام کند. این نیاز از آنجا نشات گرفت که جوانان جویای کار برای ارزیابی دانش خود در این رشته با اهمیت، همواره سرگردان بودند و مراجعاتی نیز در این رابطه به شرکت خورشیدسافت داشتند.   

خورشیدسافت با طراحی آزمون های علمی با استفاده از ظرفیت های متخصصان خود، در نظر دارد ضمن ارائه گواهینامه به متقاضیان، به توسعه و پیشرفت هوش مصنوعی در ایران کمک کند.

لازم به ذکر است ارائه گواهینامه صرفا به خواست متقاضیان این آزمون، و تنها به جهت تسهیل در فرآیند جذب در شرکت های دانش بنیان می باشد.

فهرست